Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. Verkoper: Ambient Meubilair, gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85528722.

1.2. Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de verkoper.

1.3. Webwinkel: De online winkel van de verkoper, bereikbaar via https://www.ambientmeubilair.com.

 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de verkoper en de klant.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen in de webwinkel zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

3.3. Overige overeenkomsten, zoals offertes en schriftelijke overeenkomsten, zijn geldig wanneer hier, respectievelijk, de handtekening van de klant onder staat of nadrukkelijk akkoord is gegaan op het schriftelijke aanbod.

 

4. Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen in de webwinkel zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden aangeboden in de webwinkel.

4.3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.

4.4. Ambient Meubilair heeft het recht om de prijzen op elk gewenst moment aan te passen, behalve na het sluiten van een overeenkomst.

 

5. Levering

5.1. De verkoper streeft ernaar bestellingen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren, tenzij anders overeengekomen.

5.2. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders vermeld.

5.3. Ambient Meubilair streeft ernaar om de producten zelf te leveren op een datum en tijdstip dat is overeengekomen met de klant.

 

6. Herroepingsrecht

6.1. De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te ontbinden.

6.2. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant.

6.3. Na een succesvolle retourzending zal de klant de kostprijs van het product binnen 5 werkdagen ontvangen.

6.4. Producten die op bestelling en naar wens van de klant zijn geproduceerd, zijn niet retourneerbaar. 

 

7. Garantie en Klachten

7.1. De verkoper staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

7.2. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.

7.3. Producten die door Ambient Meubilair worden geleverd hebben een garantie van 1 jaar, ingang vanaf datum van ontvangst

7.4. De garantie, benoemd in lid 7.3. geldt alleen wanneer het product onderhevig is aan normale omstandigheden. Onjuist gebruik is voor rekening van de klant.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van de producten.

8.2. De aansprakelijkheid van de verkoper is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

9. Privacy

9.1. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyverklaring van de verkoper, beschikbaar op de website.

 

10. Toepasselijk Recht

10.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de verkoper is gevestigd.

  • Wat klanten moeten doen
  • priorityIn welke situaties u retourzendingen en terugbetalingen accepteert
  • priorityTijdsbestek waarin u retourzendingen accepteert
  • priorityWanneer klanten een terugbetaling kunnen verwachten